Polityka prywatności / RODO

METAD Tadeusz Koczorski. - klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Na podstawie art. 13  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METAD Tadeusz Koczorski. z  siedzibą w Bydgoszczy ul. Jakóba Hechlińskiego 2, kod pocztowy 86-825, e-mail: biuro@metad.pl, tel. 660 904 683.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za  pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. Jakóba Hechlińskiego 2, Bydgoszczy, kod pocztowy 86-825, e-mail: biuro@metad.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 1. w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 2. w celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na  podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b  RODO;
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego  prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek  prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego  prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz  poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez  okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli  przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to  najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń. Dodatkowy rok jest na  wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z  doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty  usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia  Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej  umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do  marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie  danych w tym celu.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych  produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony  sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich  przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia  umowy współpracy.

Odbiorcy danych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom,  czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do  danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty  przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.metad.pl.

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu metad.pl, a rozdział „Dane Osobowe”  dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Portalu.

Pliki Cookies

1. Dla Państwa wygody strona www.metad.pl, zwana dalej portalem, używa  plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować  serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies  to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który  odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując
np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia  dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla  stosowanych tu Cookies.

3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania  informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz  funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika  (np. język, rozmiar czcionki).

4. Portal http://www.metad.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

 • _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych  odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za  pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i  nowego użytkownika,
 • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
 • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest  ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też  zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
 • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł  odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z  wyszukiwarek,
 • PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji  pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem  użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze  stroną.

5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż  do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom  bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre  funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego  funkcjonalności jest METAD Tadeusz Koczorski  z siedzibą w  Bydgoszczy (85-825), przy ul. Jakóba Hechlińskiego 2

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”,
 • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe,
 • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
 • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • analitycznym i statystycznym.

3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze  zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i  zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom  świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające  prawidłowe funkcjonowanie strony www.metad.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione  wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa  krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej  staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych  osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom  nieupoważnionym.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas  niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez  Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania  danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z  realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) w związku z wykonaniem umowy, której  stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1  lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter  lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.metad.pl opisanych w Regulaminie Portalu;

c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym  udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki  „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora,  gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania  analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6  ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi  roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora  przed roszczeniami osób trzecich.

7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w  serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych  podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na  przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania,  usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o  przesłanie do nas wiadomości na adres: biuro@metad.pl

9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli  jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy  przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony,  wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu  zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia  tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień  przeglądarki.